UPPFÖRANDEKOD

Syftet med den här uppförandekoden är att kommunicera våra värderingar och affärsprinciper till intressenter och ge intern vägledning i vår dagliga strävan att bygga upp informationssamhället. Vi uppmanar våra medarbetare och partners att anamma principerna i den här uppförandekoden.

Vi driver vårt företag enligt en hög etisk standard. Vi förespråkar rättvis konkurrens i enlighet med gällande lagar. Vi förväntar oss att våra anställda konkurrerar engagerat och rättvist i vår verksamhet.

I alla länder där vi opererar ska vi följa de lokala lagarna och reglerna. I de situationer där lagen inte ge någon vägledning ska vi använda vår egen standard baserat på företagets värderingar och interna kultur. I de fall där obligatoriska lagar och den här uppförandekodens principer motsäger varandra ska lagen gälla. Det är alla anställdas ansvar att känna till relevanta lagar eller söka juridisk rådgivning för att säkerställa efterlevnad.

Affärspraxis

Säkra företagets tillgångar

Att säkra våra tillgångar – både materiella och immateriella (till exempel upphovsrätt) – är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet framgångsrikt. Anställda har en plikt att enbart använda våra tillgångar för legitima syften inom verksamheten och skydda dem från att förloras eller användas på ett icke auktoriserat sätt. Under inga omständigheter får våra tillgångar användas i olagliga eller olämpliga syften.

Intressekonflikter

För att kunna bedriva vår verksamhet på ett rättvist och öppet sätt är det viktigt att alla anställda och alla styrelsemedlemmar undviker situationer eller intressen som kan påverka deras omdöme gällande sitt ansvar mot företaget, andra anställda, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Om.

Gåvor och mutor

Inga gåvor eller liknande fördelar får erbjudas av en anställd på vårt företag, eller tas emot om det anses som en överträdelse av gällande lag eller lokal affärspraxis. Gåvor eller liknande fördelar får bara erbjudas till tredje part om värdet är anspråkslöst och är konsekvent med rimlig gästfrihet som ges i samband med vanlig affärsverksamhet. Inga mutor eller liknande får erbjudas till någon tredje part.

Politisk inblandning

Vi är neutrala när det gäller politiska partier och kandidater. Varken vårt namn eller några resurser som vi har kontroll över ska användas för att främja politiska partiers eller kandidaters intressen utan tidigare skriftligt godkännande

Insiderbrott

Vi förväntar oss att våra anställda agerar så som krävs av insiderpersoner, även om de inte är formellt registrerade som en insider. Anställda måste hålla all information och hemligheter som är relaterade till företaget strikt konfidentiella. Det är förbjudet att missbruka eller till tredje part avslöja information om vår affärsverksamhet eller information om specifika projekt.

Redovisning och rapportering

All redovisning och rapportering av oss måste göras i enlighet med allmänt accepterad praxis för ekonomisk rapportering, och redovisningsarkiv måste ge en sann och rättvis bild av den finansiella positionen. Vi ska sträva efter att ge information som är öppen, rättvis, relevant, begriplig och i tid.

Mänskliga rättigheter och praxis på arbetsplatsen

Mänskliga rättigheter

Vi stöder och respekterar de principer som beskrivs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Jämlikhet och lika möjligheter

Vi anställer och behandlar våra anställda på ett sätt som inte diskriminerar på grund av kön, nationalitet, religion, ras, ålder, handikapp, sexuell orientering, politisk åsikt, fackmedlemskap eller socialt eller etniskt ursprung. Vi förespråkar principen att alla anställda ska behandlas med samma respekt och värdighet. Dessutom främjar vi en företagskultur med lika möjligheter och mångfald där tilldelningar av befattningar, belöningar och personlig framgång bygger på individuell förmåga och prestation.

Arbete

Vi accepterar inte barnarbete eller andra former av obligatoriskt eller framtvingat arbete. Vi stöder föreningsfriheten, och alla anställda har rätt att vara medlem i ett fack och att förhandla kollektivt.

Arbetsmiljö

En säker och hälsosam arbetsmiljö ska tillhandahållas för alla anställda.

Miljöpraxis

Vi stöder en varsam inställning till miljöutmaningar och ett ansvarsfullt sätt att bedriva vår affärsverksamhet.

Ansvar för chefer och anställda

Det är våra chefers ansvar att se till att både det här dokuments innehåll och dess anda kommuniceras, blir förstått och efterlevs inom deras organisationer och att uppmuntra anställda att uppdaga beteende som inte följer den här uppförandekoden. Explicit eller implicit godkännande av tvivelaktiga handlingar kommer inte att tolereras. Rapporter om brott mot den här uppförandekoden kan göras anonymt och i förtroende till styrelsen. Personer som rapporterar brott mot uppförandekoden i god tro kommer inte att drabbas av påföljder. Underlåtande att agera i enlighet med uppförandekoden kan resultera i adekvata disciplinära åtgärder.

Vi eftersträvar kontinuerlig förbättring av hur vi bedriver vår affärsverksamhet och uppmuntrar alla chefer och anställda att ta del i den här processen. Den här uppförandekoden är en del av vårt ramverk för företagsansvar och gäller vår affärsverksamhet i alla länder. Vår uppförandekod kommer att granskas regelbundet.

Den här uppförandekoden har antagits av styrelsen.

INTEGRITETSPOLICY

Den här webbplatsen upprätthålls av iQ Payments (”PayiQ”, ”vi” eller ”oss”).

PayiQ tar integritet på allvar. Vi följer de principer som beskrivs i denna integritetspolicy för att skydda din integritet. Den här integritetspolicyn inkluderas härmed på tillämplig webbplats för payiq.net och utgör en del av de allmänna villkoren för den webbplatsen.

Integritetspolicyn omfattar vår webbplats och de personuppgifter du har lämnat för att använda den och som behandlas av PayiQ. Vi ber dig att bekanta dig med integritetspolicyn för att få reda på vilka personuppgifter vi kan samla in om dig genom vår webbplats och hur vi behandlar uppgifterna. Vi kan också behandla dina personuppgifter genom den tjänst vi tillhandahåller (se nedan).

PayiQ är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. PayiQ förbinder sig att skydda din personliga information i enlighet med förordningen och lagarna.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter på ett tillförlitligt sätt. Vi är alltid öppna om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från missbruk och för att hålla dem säkra. Vi informerar dig om vem du ska kontakta om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas.

Vem samlar in dina personuppgifter?

iQ Payments Oy (2564925-2)

Kontaktperson för behandling av personuppgifter är:

Riikka Pöyry

Adress: Mariegatan 4 C, 20100 Åbo

Telefon: +358 10 419 2222

E-post: riikka.poyry@payiq.net

Hur vi samlar in personuppgifter:

Vi samlar huvudsakligen personuppgifterna från dig själv (exempelvis när du kontaktar oss på telefon, skickar oss meddelanden såsom e-post, när du fyller i våra förfrågningar eller formulär, när du prenumererar på våra publikationer eller när du använder vår webbplats eller våra sidor på sociala medier). Vi kan också samla in dina personuppgifter när du använder vår webbplats eller behandla dina personuppgifter som du lämnar när du fyller i ett kontaktformulär. Om du inte lämnar de personuppgifter vi begär är det möjligt att vi inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten eller åtgärden. Behandlingen av personuppgifter baseras på det samtycke som du gav när du godkände den här integritetspolicyn.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att samla in dina personuppgifter från en tredje part. Vi kan till exempel samla in dina personuppgifter från din arbetsgivare om din arbetsgivare är vår kund eller vill bli vår kund, eller från offentliga källor. Insamling av uppgifter från tredje part blir aktuellt endast om det är nödvändigt för att verkställa våra intressen eller en tredje parts intressen, såsom din arbetsgivare.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Du behöver inte registrera dina personuppgifter separat för att använda vår webbplats. Vi samlar i huvudsak endast in personuppgifter som frivilligt lämnas av besökare på vår webbplats och som är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna samlas in för.  Du kan till exempel ge oss personuppgifter som ditt namn och din e-postadress för att registrera dig som användare för några av våra tjänster, eller för att skicka eller ta emot e-post till/från vår webbplats.

Vissa uppgifter är nödvändiga för att möjliggöra vår webbplats och för att använda vissa funktioner som den erbjuder (dessa inkluderar cookies, som är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda de tjänster du begär).

Personuppgifterna som vi samlar är:

 • namn, titel och kontaktinformation
 • taggar för användning av webbplatsen (IP-adresser, cookies etc.)
 • intressen och beteende på vår webbplats

Om du ber om att få vårt nyhets- eller marknadsföringsmaterial eller är intresserad av de tjänster vi erbjuder kan vi begära olika kontaktuppgifter beroende på vilket material du har begärt, och för att vi ska kunna diskutera dina behov. Personuppgifter som vi då samlar in kan vara e-postadress, gatuadress och telefonnummer.

Om du väljer att logga in på vår webbplats från en tredje parts inloggningstjänst, som bekräftar din identitet och kombinerar din inloggningsinformation för sociala medier (t.ex. Google eller Twitter) med våra, så samlar vi uppgifter och innehåll som behövs för registrering eller inloggning, och som du har samtyckt till att tjänsteleverantören för sociala medier delar med oss. Ditt namn och din e-postadress kan vara sådan information. Vi samlar inte in uppgifter som tillhör särskilda kategorier av personuppgifter.

Ändamål som vi samlar in uppgifterna för

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, om du inte har samtyckt till att de behandlas för andra ändamål.

PayiQ samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål som:

 • för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive tekniska lösningar och applikationer
 • för att svara på dina förfrågningar
 • för att upprätthålla och möjliggöra kommunikation med våra kunder, samarbetspartners och berörda parter och för att hålla dem uppdaterade om våra tjänster, vår produktutveckling och andra aktuella ämnen.
 • för att du ska kunna registrera dig på vissa delar av vår webbplats
 • för att säkerställa din identitet
 • i rekryteringssyfte
 • för att be dig om feedback
 • för att övervaka funktionaliteten, användbarheten och säkerheten på vår webbplats
 • för att uppfylla skyldigheter som ålagts av lagen eller myndigheterna
 • för interna statistiska ändamål gällande våra databaser och vår webbplats
 • för att profilera användare på vår webbplats, baserat på användarens samtycke
 • för att rikta marknadsföringskommunikation baserat på användningen av vår webbplats
 • för andra affärsrelaterade ändamål

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter som du har lämnat genom vår webbplats kan överföras till våra underleverantörer som behandlar dem på vårt uppdrag och för vår räkning (förvaring, behandling eller säkerhetskopiering av personuppgifter) och som kan överföra dem över nationsgränser i enlighet med våra integritetsskyldigheter.

Vi kommer inte att utlämna dina personuppgifter (annat än vad som anges ovan) till tredje part, förutom om sådan överföring är tillåten och krävs av bindande lagstiftning.

Vi säljer inte dina personuppgifter och erbjuder dem inte på annat sätt till tredje parter för deras direktmarknadsföring.

Dataskydd

PayiQ använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och metoder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse.

PayiQ förvarar dina personuppgifter i pappersform och elektronisk form. Material som innehåller personuppgifter förvaras i låsta lokaler som endast är tillgängliga för personer som är utsedda och behöriga på grund av sina arbetsuppgifter.

I den mån uppgifterna må vara i annan än handskriven form förvaras personuppgiftsdatabasen i ett system som endast är tillgängligt för personer som är utsedda och behöriga på grund av sina arbetsuppgifter. Tillgång till databaser och system kan endast fås med särskilt tilldelade personliga användar-ID och lösenord.  Vi har begränsat befogenheter och åtkomstbehörigheter till våra informationssystem och andra lagringsmedia så att uppgifterna endast kan nås och behandlas av personer som är nödvändiga för att uppfylla våra lagliga skyldigheter för behandling. Användningshändelserna i våra databaser och system registreras dessutom i loggarna på våra IT-system.

Våra anställda och andra som behandlar personuppgifter har förbundit sig att upprätthålla konfidentialitet och skydda integriteten på den information de får vid behandling av personuppgifter.

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge och i den omfattning som är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga ändamålen eller som är förenliga med de ändamål som personuppgifterna har samlats för eller tills vi ombeds att radera uppgifterna (om tidigare).  Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att oriktiga, felaktiga och föråldrade personuppgifter raderas eller korrigeras utan onödiga dröjsmål.

Användning av cookies

Vi kan ibland använda cookies. En cookie är en unik textfil som en webbplats kan skicka till användarens webbläsare. Med cookies kan innehållet i tjänsterna anpassas per användare baserat på webbläsarens inställningar.  VI kan använda cookies för att ändra innehållet på vår tjänst eller supportsida eller för att komma ihåg dig när du registrerar produkter eller tjänster. Om du inte vill tillåta cookies i webbläsaren kan du ställa in webbläsaren för att avvisa dem och meddela när en webbplats försöker sätta en cookie i din webbläsare. Om du avvisar cookies kan det påverka möjligheten att använda webbsidorna för vissa av våra produkter och/eller tjänster.

Vi kan även använda cookies för att följa dina besök på våra tjänster. Våra servrar kan logga din IP-adress automatiskt, men den informationen identifierar dig inte och du förblir anonym.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter:

a) rätten till att få bekräftat av oss att dina personuppgifter behandlas eller inte behandlas, och om personuppgifterna behandlas, rätt till tillgång till personuppgifterna och följande information: (i) ändamålet för behandlingen; (ii) kategorierna av personuppgifter i fråga; (iii) mottagarna eller grupperna av mottagare som personuppgifterna har utlämnats till eller är tänkta att utlämnas till; (iv) om möjligt den planerade förvaringstiden för personuppgifterna, och om det inte är möjligt, kriterierna som används för att bestämma tiden; (v) rätten att begära att vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter, eller begränsar deras behandling eller att invända mot sådan behandling; (vi) rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten; (vii) om uppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om uppgifternas ursprung.

b) rätten att när som helst återkalla ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten i att uppgifterna innan återkallandet behandlas baserat på tidigare samtycke;

c) rätten att kräva att vi utan onödigt dröjsmål korrigerar oriktiga och felaktiga personuppgifter om dig, samt rätten att förtydliga bristfälliga personuppgifter, bland annat genom att avge ytterligare förtydliganden med hänsyn till de ändamål som uppgifterna behandlades för;

d) rätten att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade förutsatt att (i) personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller för vilka de annars behandlades; (ii) återkalla ditt samtycke som behandlingen grundades på när det inte finns någon annan lagstadgad orsak för behandlingen; (iii) invända mot behandlingen på grund av särskilda personliga omständigheter och ingen annan berättigad orsak finns för behandlingen; (iv) personuppgifterna har behandlats lagstridigt; eller (v) personuppgifterna måste raderas för att överensstämma med en skyldighet enligt unionens lagstiftning eller nationell lagstiftning som är tillämplig på oss;

e) rätten till att vi begränsar behandlingen, om (i) du bestrider korrektheten i dina personuppgifter, vilket begränsar behandlingen tills vi har säkerställt att de är korrekta; (ii) behandlingen är lagstridig och du invänder mot att personuppgifterna raderas och kräver istället att deras behandling begränsas; (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen som de behandlades för, men du behöver dem för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk; eller (iv) du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av dina personliga omständigheter i väntan på styrkande av om den personuppgiftsansvariges rättsliga fordran har företräde före den registrerades grunder;

f) rätten att få ut personuppgifterna som du har lämnat till oss i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och rätten att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan förhinder från oss, om behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och behandlingen utförs automatiskt;

g) rätten att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Önskemål om att vidta åtgärder för förverkligande av dina rättigheter adresseras till kontaktpersonen som nämns i början av denna integritetspolicy.  Om du vill lämna vår adresslista kan du använda länken för avbeställning som bifogas med varje e-post.

Ändringar i integritetspolicyn

PayiQ följer regelbundet denna integritetspolicy och kan vid behov ändra den genom uppdateringar efter eget gottfinnande. Om vi ​​uppdaterar integritetspolicyn registrerar vi datumet då uppdateringen gjordes i integritetspolicyn. Den uppdaterade integritetspolicyn träder i kraft för dig och dina personuppgifter från det datumet. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att ta del av eventuella uppdateringar.  Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 17 april 2018.

JÄMLIKHETSPOLICY

PayiQ har för avsikt att sörja för socialt ansvarstagande och ansvarsskyldighet för de beslut vi fattar med hänsyn till potentiella och befintliga partners och anställda. Vi diskriminerar inte direkt eller indirekt baserat på ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, kön, civilstånd, handikapp, sexuell orientering, ålder eller religion. Eftersom diskriminering på arbetsplatsen är direkt kopplat till diskriminering i resten av samhället så är det helt emot vår vision av frihet och globalisering.

Vi har aktivt vidtagit åtgärder för att eliminera all direkt och indirekt diskriminering i vår affärsverksamhet och tillhandahållandet av våra tjänster. Dessa tillvägagångssätt främjas som ansvar hos ledning, anställda, konsulter, leverantörer och alla som är inblandade i vårt dagliga arbete.

Vi försöker identifiera behoven hos missgynnade grupper i vårt verksamhetsområde och säkerställa lika villkor när det gäller möjlighet till anställning. När det är lämpligt tillhandahåller vi träning för sådana anställda för att de ska vara kvalificerade för alla poster inom företaget. Ingen ansökande eller anställd på företaget ska behandlas bättre eller sämre baserat på någon av de grunder för diskriminering som angavs ovan. För att uppnå detta har vi en rekryteringspolicy för lika möjligheter gällande anställning av personer som tillhör dessa grupper.

När vi anlitar konsulter, leverantörer och andra som arbetar för företaget, och när vi bygger upp samarbeten med partners ska vi ta hänsyn vårt åtagande att skapa lika möjligheter.

Vi eftersträvar att utöka den här policyn vidare till att omfatta våra samarbetspartners när det är lämpligt. Globaliseringen av affärer har väckt medvetandet om vikten av lika villkor. Ett växande antal företag över hela världen förändrar sin praxis i en mer jämlikhetsmedveten riktning. Det är vår gemensamma tro att samarbete och ömsesidig förståelse i jämlikhetsfrågor kommer att spela en avgörande roll såväl i den globala ekonomins tillväxt som i gemensamt engagemang och framgångsrik affärsverksamhet.

MILJÖPOLICY

PayiQ är medvetna om den inverkan som den moderna kulturen har på vår miljö. Vi är på det klara med att det är nödvändigt att balansera ekonomi och ekologi. Därför är det naturligt för företaget att tänka på miljön.

PayiQ applicerar kraven i ISO 14000-standarden på våra processer och håller oss till den filosofi som växte fram på Riokonferensen i form av Agenda 21. Vi tror att principen att ”tänka globalt och agera lokalt” kan göra stor skillnad och att vårt agerande idag inte ska vara på bekostnad av morgondagens värld.

Vi har etablerat tekniskt och ekonomiskt gångbara mål för att optimera våra tjänsters och vårt dagliga arbetes miljöpåverkan. Vår huvudverksamhet kretsar kring det växande informationssamhället och användandet av elektronik istället för papper som kommunikationsmedel. Vi uppmuntrar våra kunder och partners att reflektera över sina egna pappersbehov och inte kopiera, utfärda eller förvara några data i pappersform.

Inom företaget har vi dessutom praktiska företagspolicyer angående:

 • Spårning av alla inkommande och utgående material med miljöpåverkan, till exempel plastpåsar och plastfilm, samt förbrukning av elektricitet, vatten eller kylmedel;
 • Återanvändning av allt papper och sedan återvinning av det;
 • Ökad användning av återvunnet papper inom företaget;
 • Återlämning av använda tonerkassetter och köp av påfyllda kassetter;
 • Minskning eller eliminering av användning av farliga ämnen, till exempel freon;
 • Användning av kommunala färdmedel, eller att gå eller cykla när det är möjligt;
 • Samåkning i bil på affärsresor när det är möjligt;
 • Att hålla kontorstemperaturen på den lägsta bekväma nivån;
 • Användning av virtualisering och fjärråtkomst för att hantera servrar;
 • Regelbunden service av värmesystem och annan utrustning;
 • Att göra inköp av utrustning lokalt när det är möjligt.

Vi eftersträvar att utöka den här policyn till våra samarbetspartners när det är lämpligt. Ett allt större antal företag förändrar sin praxis i en mer miljövänlig riktning. Det är vår gemensamma tro att samarbete i miljöfrågor kommer att spela en avgörande roll i att bevara jordens resurser.

Pin It on Pinterest

Share This