Menettelyohjeet

Näiden ohjeiden tarkoitus on viestiä yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintamme periaatteet sidosryhmillemme. Samalla ne antavat meille opastusta jokapäiväisessä työssämme tietoyhteiskunnan rakentamiseksi. Kannustamme osakkuus- ja liikekumppaneitamme hyväksymään nämä periaatteet.

Liiketoimintamme perustuu korkeisiin eettisiin standardeihin. Me haluamme edistää tervettä kilpailua sovellettavien lakien mukaisesti. Me odotamme, että myös työntekijämme kilvoittelevat voimakkaasti mutta tasapuolisesti liiketoiminnan edistämiseksi.

Kussakin toimintamaassamme on noudatettava kyseisen maan lakeja ja asetuksia. Tilanteissa, joissa laki ei erikseen anna ohjeita, käytämme näitä yrityksemme arvoihin ja kulttuuriin perustuvia ohjeita. Niissä tapauksissa, joissa on mahdollinen ristiriita lainsäädännön ja periaatteidemme välillä, on laki aina ratkaiseva. On kaikkien työntekijöidemme vastuulla olla riittävän tietoisia asiaankuuluvista laeista tai tarpeen vaatiessa hakea oikeudellista neuvontaa lakien noudattamisen varmistamiseksi.

Liiketoiminnan käytännöt

Yhtiön omaisuuden turvaaminen

Liiketoiminnan menestymisen varmistamiseksi on yhtiön omaisuuden turvaaminen elintärkeää – tämä koskee sekä aineellista että aineetonta omaisuutta (esimerkiksi immateriaalioikeuksia). Työntekijöillä on oikeus käyttää yhtiön omaisuutta vain lailliseen liiketoimintaan ja velvollisuus suojella omaisuutta menetyksiltä tai luvattomalta käytöltä. Missään tapauksessa yhtiön omaisuutta ei saa käyttää laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin.

Eturistiriita

Voidaksemme toimia oikeudenmukaisesti ja avoimesti, on tärkeää, että jokainen työntekijä ja hallituksen jäsen välttää tilanteita, jotka saattavat häiritä heidän arvostelukykyään liittyen heidän vastuisiinsa yrityksen, työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Jos tällainen eturistiriita syntyy, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle esimiehelle.

Lahjat ja lahjukset

Yhtiömme työntekijät eivät saa tarjota lahjoja tai vastaavia etuja eivätkä myöskään vastaanottaa niitä, jos sen katsotaan rikkovan voimassa olevia lakeja tai paikallisia liiketavan sääntöjä. Lahjoja tai vastaavia etuja voidaan tarjota kolmannelle osapuolelle vain, jos ne ovat arvoltaan vaatimattomia ja jos ne ovat kohtuullisen vieraanvaraisuuden mukaisia tavanomaisessa liiketoiminnassa. Lahjuksia ei saa tarjota yhdellekään kolmannelle osapuolelle.

Poliittinen osallistuminen

Me tarjoamme poliittisille puolueille ja ehdokkaille neutraalin kohtelun. Yhtiömme nimeä tai resursseja ei voi käyttää poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden asioiden edistämiseen ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

Sisäpiirikaupat

Odotamme työntekijöidemme toimivan sisäpiiriläisen edellyttämällä tavalla, vaikka he eivät kuuluisikaan sisäpiirirekisteriin. Työntekijöiden on pidettävä ehdottoman luottamuksellisina kaikkea sitä tieto ja kaikki ne liikesalaisuudet, jotka liittyvät nykyisiin ja tuleviin liiketoimintoihin. On kiellettyä käyttää väärin tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle mitään tällaista tietoa liiketoiminnasta tai mahdollisista hankkeista.

Kirjanpito ja raportointi

Kaikki kirjanpitomme ja raportointimme on toteutettava yleisesti hyväksyttyjen kirjanpidon käytäntöjen mukaisesti ja kirjanpidon on annettava oikea ja riittävä kuva taloudellisesta asemasta. Me pyrimme tarjoamaan tietoa, joka on avointa, oikeudenmukaista, merkityksellistä, ajankohtaista ja ymmärrettävää.

Ihmisoikeudet ja työelämän käytännöt

Ihmisoikeudet

Tuemme ja kunnioitamme Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita.

Syrjimättömyys ja tasa-arvo

Palkkaamme ja kohtelemme työntekijöitämme syrjimättä ja tasapuolisesti sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon, rotuun, ikään, toimintarajoitteeseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittisiin mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai sosiaaliseen tai etniseen alkuperään katsomatta. Kannustamme ajatukseen, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava yhtä kunnioittavasti ja arvokkaasti. Lisäksi edistämme toimintamallia, jossa pyritään tarjoamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet aina, kun on kyse nimityksistä tai työpaikoista. Henkilökohtainen menestys ja palkitseminen riippuvat kunkin yksilön osaamisesta ja suorituksista.

Työvoima

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä pakkotyötä missään muodossa. Tuemme yhdistymisvapautta. Kaikilla työntekijöillä on oikeus kuulua ammattiliittoon ja neuvotella oikeuksistaan kollektiivisesti.

Työympäristö

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on taattava kaikille työntekijöille.

Ympäristöpoliittiset käytännöt

Tuemme ennalta varautuvaa lähestymistapaa ympäristöasioissa sekä vastuullista tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiöllä on erikseen määritelty ympäristöpolitiikka.

Johtajien ja työntekijöiden vastuullisuus

Johtajiemme vastuulla on varmistaa, että tämän ohjeistuksen sisältö ja henki saatetaan organisaatiossa tiedoksi, ymmärretään ja että mahdollisiin laiminlyönteihin puututaan. Haluamme kannustaa työntekijöitä paljastamaan käyttäytymisen, joka saattaisi olla ristiriidassa tämän ohjeistuksen vaatimusten kanssa. Kyseenalaisten toimien epäsuoraa tai hiljaista hyväksymistä ei suvaita. Raportit loukkauksista tätä toimintaohjetta vastaan voidaan tehdä nimettömänä ja luottamuksellisesti yhtiön hallitukselle. Rikkomuksista hyvässä uskossa raportoiviin henkilöihin ei saa kohdistaa minkäänlaisia seuraamuksia. Tämän ohjeistuksen laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen puolestaan voi johtaa asianmukaisiin seuraamuksiin.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tapaamme harjoittaa liiketoimintaamme. Kannustamme kaikkia johtajia ja työntekijöitä osallistumaan tähän prosessiin. Nämä eettiset periaatteemme ovat osa yritysvastuutamme, ja ne kattavat liiketoimintamme kaikissa maissa. Tätä ohjeistusta arvioidaan säännöllisesti.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt nämä eettiset periaatteet.