fbpx

Villkor

1. Allmänt

Vilkku-biljettapplikationen (hädanefter ”applikationen”) är ett nedladdningsbart program för mobila enheter, med vilket elektroniska biljettköp och relaterade överföringar av betalningar kan göras. Ägaren till applikationen är iQ Payments Oy, registrerat i företagsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen i Finland (hädanefter ”tjänsteleverantör”), FO-nummer 2564925-2. Tjänsteleverantören verkar som en näringsidkare såsom avses i konsumentskyddslagstiftningen när det gäller tillhandahållande av applikationen och betalningsöverföringstjänster till kunder. Tjänsteleverantörens huvudsakliga verksamhetsgren är datasystem och programvarukonsultation, andra företagstjänster och annan serviceverksamhet relaterad till utrustning och informationsteknik. Tjänsteleverantörens geografiska adress i etableringslandet, och adressen på vilken kundrelationer hanteras, är som följer: Maariankatu 4 C, 20100 Turku.

Dessa avtalsvillkor ska tillämpas på användningen av applikationen. Tjänsteleverantören ska ha rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor (”avtalsvillkor”). Genom att fortsätta att använda applikationen accepterar du dessa avtalsvillkor och de ändrade villkoren i deras nuvarande form. Du kommer att underrättas om villkorsuppdateringar i applikationen. Genom applikationen kommer du att erbjudas alternativa sätt att betala för tjänster eller produkter som säljs av olika säljare. Du åtar dig också att uppfylla avtalsvillkoren för den valda betalningsmetoden och för den aktuella säljaren.

2. Avtalsparter och skapande av avtalet

Det finns tre parter i avtalet: Tjänsteleverantören, tillverkaren av den inköpta tjänsten eller säljaren, och du, kunden (kund).

Tjänsteleverantören fungerar endast som en agent som överför biljetterna och de relaterade betalningarna, vilket är anledningen till att den exakta betalningssumman som debiteras från kunden beror på det köpbeslut som fattas av kunden i varje enskilt fall.

Avtalet skapas när du börjar använda applikationen, såsom nämns i avsnitt 5 nedan. Som användare av applikationen ingår du också ett avtal rörande användningen av applikationen (”avtal”) med tjänsteleverantören, såsom anges i dessa avtalsvillkor.

Tjänsteleverantören är registrerad i Finansinspektionens register över betalningsinstitut. Finansinspektionen kontrollerar efterlevnaden av kraven för den verksamhet som bedrivs. Finansinspektionens kontor ligger i Helsingfors, på Snellmaninkatu 6. Postadress: Finansinspektionen, PL 103, 00101 Helsingfors. (Tel. +3589 183 5339, fax. +3589 183 5328, e-post: kirjaamo@finanssivalvonta.fi)

3. Förhandsinformation om distansavtal

Förhandsinformation om distansavtal tillhandahålls i enlighet med finsk lagstiftning. Kunden kommer att kunna ta emot förhandsinformation och avtalsvillkor elektroniskt och avtalsvillkor i tryckt form på begäran under avtalsförhållandet. Kunden kan komma att få denna information på finska och engelska, och tjänsteleverantören ska vara skyldig att använda finska och engelska under avtalsförhållandet.

4. Krav för att ingå ett avtal

Du måste vara minst 18 år gammal. Med föräldrarnas tillåtelse och under överinseende av föräldrarna får även barn använda applikationen.

Tjänsteleverantören ska ha rätt att verifiera din identitet om så krävs enligt gällande lagstiftning.

Applikationen är endast avsedd för privat bruk och juridiska ändamål. Applikationen är personlig, och bara du har rätt att använda den.

5. Du blir en användare av applikationen genom att använda den

Applikationen kan användas genom registrering eller utan registrering. För registrering måste du ha:

* ett mobiltelefonnummer

* en giltig e-postadress.

Du ansvarar för att informationen som du lämnar i applikationen är korrekt och aktuell. Detta gäller information såsom ditt betalkort, ditt mobilnummer och din e-postadress. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för informationens korrekthet.

Du är skyldig att omedelbart meddela ändringar av ditt namn, din personliga information, adress eller annan kontaktinformation skriftligen, via e-post eller applikationens användargränssnitt. Genom att acceptera detta avtal tillåter du tjänsteleverantören att verifiera din personliga information, din adress och din kreditstatus i samband med varje betalningstransaktion.

Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användningen av applikationen om den information du lämnat är felaktig eller om din kreditinformation är svartlistad.

6. Särskilda säkerhetsöverväganden som ska beaktas vid användning av applikationen

När du börjar använda applikationen måste du skapa en personlig PIN-kod och ett lösenord för applikationen. PIN-koden får inte vara lätt att gissa sig till, exempelvis 0000, 1234 eller ditt födelsedatum.

PIN-koden är personlig och får inte lämnas ut till andra. Du bör förvara din PIN-kod säkert för att förhindra att utomstående hittar den eller använder den. PIN-koden får inte skrivas ner bredvid din telefon eller lagras på en mobil enhet.

Du är skyldig att omedelbart meddela tjänsteleverantören om någon annan person kan ha kommit över din PIN-kod. Du kan meddela detta när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande med det användarnamn som ska inaktiveras till sulkupalvelu@payiq.net. Detta meddelande måste skickas från samma e-postadress som användes för din registrering. När tjänsteleverantören har stängt ditt konto får du ett meddelande via e-post.

Ditt användarkonto förblir stängt tills du har kontaktat tjänsteleverantörens kundtjänst för att få instruktioner om hur du öppnar ditt konto igen. Tjänsteleverantören kan stänga ditt konto utan föregående meddelande från dig om tjänsteleverantören har misstankar om oegentligheter.

Tjänsteleverantören ska meddela dig omedelbart om det har varit nödvändigt att stänga ditt konto. När du använder applikationen måste du också följa andra avtalsvillkor som binder dig, t.ex. från en bank, en operatör eller en borgenär.

För att förhindra missbruk av applikationen är du skyldig att förvara din mobila enhet så att utomstående inte kan använda applikationen fritt. När det är möjligt måste du låsa din mobila enhet med ett lösenord som du inte får lämna ut till andra.

Du är ansvarig för obehörig användning av applikationen om du har tillåtit applikationen att användas av en obehörig person, om du har försummat att lagra din PIN-kod på ett säkert sätt eller om du inte omedelbart har meddelat tjänsteleverantören att andra kan vara i besittning av din PIN-kod och applikationen.

Du är inte ansvarig för obehörig användning av applikationen om applikationen har använts efter att du har begärt att tjänsteleverantören ska stänga ditt konto och du har fått en bekräftelse på stängningen av ditt konto enligt beskrivningen ovan i detta avsnitt av avtalet.

7. Betalarens rätt att avbryta en betalningsinstruktion

Eftersom betalningsinstruktionerna du ger verkställs omedelbart kan betalningsinstruktioner inte avbrytas när du väl har godkänt dem. Enligt lagen finns det inte någon ångerrätt om parterna i avtalet redan har uppfyllt sina avtalsförpliktelser till fullo på kundens uttryckliga begäran. Tjänsteleverantören fungerar endast som en agent som överför betalningen och du måste komma överens med säljaren om återbetalning av betalningen. Återbetalningsprocessen kan initieras via tjänsteleverantörens webbplats, applikationen, e-post eller telefon. Säljarens kontaktuppgifter finns i kvittot som du får via e-post.

8. Betalningstransaktionskontroll och skyldighet att informera

Du är skyldig att regelbundet övervaka de betalningsinstruktioner som du ger via applikationen, och du måste informera tjänsteleverantören om otillåtna betalningstransaktioner utan onödigt dröjsmål efter att ha upptäckt sådana transaktioner.

Om du finner att betalningsinstruktioner som givits med applikationen har verkställts felaktigt, måste du omedelbart kontakta företaget som tillhandahåller den använda betalningsmetoden, t.ex. banken som utfärdar det kreditkort som har kopplats till ditt användarkonto. Banken eller företaget som tillhandahåller betalningsmetoden ska undersöka felaktigt verkställda betalningstransaktioner.

9. Giltighet och uppsägning av avtalet

Detta avtal ska gälla tills vidare. Du kan säga upp avtalet inom 30 dagar efter det att du har skickat ett e-postmeddelande om uppsägning till tjänsteleverantörens kundtjänst. Observera att avtalet inte avslutas bara för att du avinstallerar applikationen på din mobila enhet.

Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet inom 30 dagar efter uppsägningen. Tjänsteleverantören ska meddela dig om uppsägningen genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som du uppgav när du registrerade dig för användningen av applikationen.

Tjänsteleverantören ska ha rätt att omedelbart säga upp avtalet om du väsentligen har brutit mot villkoren för användning av applikationen. Avtalet och din rätt att använda applikationen ska upphöra när tjänsteleverantören har skickat ett meddelande om uppsägning till den e-postadress som du uppgav när du registrerade dig för användning av applikationen.

10. Immateriella rättigheter

Tjänsteleverantören behåller alla immateriella rättigheter till den utvecklade applikationen, systemet, den relaterade tekniken och de avtal och dokument som du kan komma att få tillgång till baserat på detta avtal.

Användaren ska acceptera och förstå att användaren inte har rätt att sälja eller använda applikationen eller dess innehåll kommersiellt. Användaren av applikationen ska inte ha någon rätt till åtkomst av applikationens underliggande programvara (källkod).

11. Användning av mobila enheter och datasäkerhet

Du ansvarar för användningen av din mobila enhet. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för användningen av din mobila enhet eller dess anslutning till en nätverksoperatör.

Tjänsteleverantören är ansvarig för sin egen programvara och datasäkerheten i samband med användningen. Tjänsteleverantören ska säkra användaruppgifter efter bästa möjliga förmåga. Inga dataskyddssystem är perfekta, och datasäkerhetsrisker finns i alla system. Användaren av applikationen ska acceptera och förstå att nätverksbaserad dataöverföring aldrig kan vara helt privat eller säker.

12. Ansvar för skador och ansvarsbegränsning

Tjänsteleverantören är ansvarig för indirekta skador som orsakas av egen försumlighet om det finns ett orsakssamband mellan sådana skador och tjänsteleverantörens åtgärder i strid med lagen eller avtalet och där tjänsteleverantören rimligen kunde ha förutsett dem. Ansvaret gäller endast förutsebara typer av skador och skademängder och är begränsad till 50 euro. Skulder baserade på orsakssamband och oberoende av försumlighet ska endast täcka direkta skador.

Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att begränsa skador. Om du försummar att begränsa skador är du ansvarig för skador i detta avseende.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador på grund av åtgärder som vidtas av myndigheter, avbrott i allmän trafik eller betalningstransaktioner, strejker, lockouter, bojkotter, handelsblockader eller andra likvärdigt väsentliga och ovanliga händelser som äger rum oavsett tjänsteleverantören.

13. Personuppgifter och dataskydd

Säljaren är personuppgiftsansvarig såsom avses i personuppgiftslagstiftningen och tjänsteleverantören är en behandlare av personuppgifter som hanterar den (registrerade) kundens personuppgifter för och på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

Tjänsteleverantören ska, för och på uppdrag av personuppgiftsansvarig, behandla de personuppgifter som lämnas vid inloggning i applikationen. Tjänsteleverantören ska föra register över de behandlingsaktiviteter som utförs för personuppgiftsansvarig.

Tjänsteleverantören ska i sin verksamhet vara skyldig att följa gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter och dataskydd, samt att följa instruktionerna från personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter som mottagits från personuppgiftsansvarig.

I samband med tillhandahållandet av applikationen ska tjänsteleverantören vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter är säker, såsom föreskrivs i personuppgiftslagstiftningen.

Tjänsteleverantören ska se till att alla personer som är berättigade att behandla personuppgifter som erhållits från personuppgiftsansvarig som en del av applikationen respekterar sekretesskyldigheten, eller att de är bundna till den lagstadgade sekretessskyldigheten.

Efter uppsägning av applikationen ska tjänsteleverantören återlämna de personuppgifter som behandlats av tjänsteleverantören för och på uppdrag av personuppgiftsansvarig till personansvarig. Tjänsteleverantören ska även ta bort eventuella personuppgiftskopior som finns kvar i dess system, såvida inte bevarande av sådana personuppgifter krävs enligt EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning. Efter uppsägning av applikationen ska tjänsteleverantören ha rätt och skyldighet att bevara personuppgifter under rimlig tid, såsom krävs och är nödvändigt för att tjänsteleverantören ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter, t.ex. skyldigheten att informera.

Tjänsteleverantören ska inte överföra personuppgifter till länder utanför EU eller EES.

Registrerade personer ska ha rätt att begära att personuppgiftsansvariga ger dem tillgång till deras personuppgifter, rätt att begära korrigering eller radering av sådana uppgifter, rätt att begära begränsning av databehandling, rätt att invända mot databehandling och rätt att begära överföring av uppgifterna från ett system till ett annat. Tjänsteleverantören ska informera personuppgiftsansvarig om begäranden från registrerade personer att utöva sina rättigheter enligt lagstiftningen om dataskydd.

Registrerade personer kan skicka sina förfrågningar till följande e-postadress: asiakaspalvelu@payiq.net.

14. Överenskommelser gjorda med säljare

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för produkter och tjänster som säljs av säljare, deras kvalitet eller leverans. I stället är tjänsteleverantörens enda uppgift i denna kedja av tjänster att överföra biljetter och tillhörande betaltjänster. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för överenskommelser som görs mellan kunder och säljare. Du måste komma överens med säljaren om eventuella produktreturer, reklamationer och återbetalning av köpeskillingen.

I tvister relaterade till avtal mellan dig själv och en säljare måste fordringar göras till säljaren. Tjänsteleverantören ska under inga omständigheter vara ansvarig för tvister eller avtal mellan kunder och säljare eller säljarens avtalsförpliktelser.

15. Reklamationer

Reklamationer i samband med köp av biljetter och överföring av betalningsinstruktioner ska göras via e-post till asiakaspalvelu@payiq.net. Reklamationer bör göras inom rimlig tid efter upptäckt av fel vid köp av biljett eller överföring av en betalningsinstruktion, dock senast två månader efter upptäckten av felet.

En reklamation av en köpt produkt eller tjänst ska göras till säljaren, vars kontaktuppgifter finns på biljetten som mottogs via e-post.

16. Jurisdiktion och tillämplig lag

Detta avtal regleras av finsk lag eller, om konsumentlagstiftningen så föreskriver, gällande lag i kundens hemland, oavsett i vilket land applikationen används, förutsatt att tjänsteleverantören bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet i kundens hemland eller verksamhet som på något sätt riktar sig mot ett sådant land eller en grupp länder där det berörda landet ingår. Om meningsskiljaktigheter relaterade till avtalet inte kan lösas genom förhandlingar, kommer dessa att lösas i tingsrätten som har jurisdiktion där tjänsteleverantören har sin verksamhet eller där tjänsteleverantörens verksamhet förvaltas. En konsumentskyddslagstiftningsbaserad fordran som görs av kunden till tjänsteleverantören kan även komma att granskas i tingsrätten som har jurisdiktion på kundens hemvist eller fasta bostadsort. Om kunden inte är bosatt i Finland, kommer meningsskiljaktigheterna att lösas i tingsrätten som har jurisdiktion där tjänsteleverantören har sin verksamhet eller där tjänsteleverantörens verksamhet förvaltas.

Kunden kan också begära att tvister relaterade till ett konsumentavtal avgörs av en konsumenttvistenämnd utanför domstol, enligt lagen om konsumenttvister (8/2007). En skriftlig ansökan kan lämnas in till en konsumenttvistenämnd för tvistlösning efter att kunden har kontaktat en konsumentinformationstjänst. Ytterligare information om förfarandet finns på följande adress: https://www.kuluttajariita.fi.

Pin It on Pinterest

Share This